Utiliteiten

Utiliteiten

De beschikbaarheid van industriële utiliteiten en faciliteiten, zoals water, stoom, (groene) elektriciteit, technische gassen, lucht, data en (rest)stoffen, wordt steeds belangrijker als vestigingsfactor.

Groningen Seaports heeft dit al vroeg onderkend en investeert sinds 2005 in openbare utiliteiten. Met als gevolg dat bedrijven duurzamer en goedkoper kunnen opereren en zich kunnen focussen op hun core business. De laatste jaren ligt de focus daarbij vooral op groene grondstoffen, productverwerking en CO2 reductie (met 49%). Onderwerpen die uitermate goed aansluiten bij de havenvisie 2030 van Groningen Seaports.

Om de CO2 uitstoot te reduceren, dienen verbindingen (kabels en leidingen) gerealiseerd te worden, andere productiewijzen ontwikkeld te worden en is meer inzet van biomassa gewenst. Daarnaast zal moeten worden gekeken naar andere samenwerkingsvormen en meer gebruik van oranje-groene stroom (zon en wind, dat in de regio wordt opgewekt).

NorthGrid

NorthGrid wil de samenwerking op het gebied van ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland bevorderen. In de toekomst wordt een flink aantal nieuwe ondergrondse verbindingen aangelegd in deze regio. Dat kan zijn voor het transport van warmte en (groene) waterstof om huizen van energie te voorzien en bijvoorbeeld (circulair) industriewater of CO2 om de industrie duurzamer te maken.

Op dit moment is er geen coördinatie voor totstandkoming van deze infrastructuur en dat betekent dat elke partij die een kabel of leiding wil aanleggen hiervoor alles zelf moet regelen. NorthGrid wil voorzieningen treffen waardoor het proces, wat leidt tot het inpassen van nieuwe ondergrondse verbindingen, van tevoren met alle belanghebbenden wordt afgestemd. Wij streven hierbij naar clustering van kabels en leidingen.

Ondergronds transport heeft toekomst

In Nederland ligt ruim 18.000 kilometer leidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (aardgas, olieproducten en chemicaliën) en ruim 100.000 kilometer aan transportleidingen voor (drink)water. Dit netwerk aan buisleidingen is essentieel voor het veilig vervoeren van producten die nodig zijn in het dagelijkse leven, onze energievoorziening en voor het draaiend houden van de industrie.

Buisleidingtransport is een veilige, geruisloze en milieuvriendelijke manier om grote volumes producten te vervoeren, waarbij de overlast voor de omgeving in de gebruiksfase minimaal is.

Meer informatie?

Website NorthGrid