Tarieven Binnenvaart en Zeevaart

Tarieven binnenvaart

Voor het gebruik van de haven en sommige openbare havenfaciliteiten door binnenvaartschepen, sleepboten, vissersschepen, werk- en afmeervlotten, pontons, hefvaartuigen, baggerschepen, drijvende kranen en andere drijvende vaartuigen worden havengelden in rekening gebracht. Deze tarieven staan vermeld in het document Haventarieven 2023.

Abonnementen

Binnenvaartschepen die regelmatig gebruik maken van de havens kunnen via het Nautisch Service Centrum een abonnement afnemen.

Regeling havengeldvrij afmeren

In sommige gevallen wordt er geen binnenhavengeld in rekening gebracht voor het gebruik van de haven. Bijvoorbeeld:

  • wanneer het gebruik van de haven uitsluitend bestaat uit directe doorvaart zonder te lossen of te laden
  • voor een binnenschip dat niet laadt of lost (maximum tijdsduur voor de vrijstelling is een aaneengesloten periode van twaalf uur
  • met een vrachtschip dat niet laadt of lost, dan wel met een binnenschip dat van de wacht- of ziekteregeling gebruik maakt, voor het gebruik van de haven tussen zaterdagmiddag 14.00 uur en maandagochtend 8.00 uur.
  • voor een vrachtschip en een binnenschip gedurende de algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Walstroom

Walstroom van Groningen Seaports wordt aangeboden op een aantal openbare ligplaatsen. Het gebruik ervan is momenteel inbegrepen in het binnenhavengeld en het ligplaatsgeld van de betreffende steigers. Medio juli 2023 stapt Groningen Seaports over op een nieuw walstroomsysteem waarbij een vergoeding per afgenomen kWh in rekening wordt gebracht. Om de nieuwe walstroomkasten te kunnen gebruiken is een account van Walstroom.eu noodzakelijk. Instructies voor het gebruik van het nieuwe systeem zijn te vinden op de website: www.walstroom.eu. Actuele informatie over beschikbaarheid en tarieven van walstroom wordt binnenkort beschikbaar gesteld via de walstroom-app en de website www.walstroom.eu.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd over de verschillende locaties. De werkzaamheden starten medio juli en zijn naar verwachting halverwege augustus afgerond. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door kasten in kleinere aantallen buiten werking te stellen voor de benodigde werkzaamheden.

In verband met bovengenoemde ontwikkeling zijn de Algemene Voorwaarden en Tarieven 2023 Zeehavengeld, binnenhavengeld, ligplaats- en kadegeld en leveringen en dienstverrichtingen gewijzigd per 1 juli. Het binnenhavengeld, inclusief abonnementen, is voor alle gebruikers van de havens met ingang van 1 juli 2023 verlaagd met 3%. Deze verlaging wordt eveneens doorgevoerd voor de ligplaatstarieven van steigers waar walstroom van Groningen Seaports wordt aangeboden. Het gebruik van walstroom wordt enige tijd na 1 juli rechtstreeks afgerekend. Het tarief is vastgesteld op € 0,30 per kWh inclusief 21% BTW. Houders van een abonnement onder het huidige tarief zullen een creditfactuur ontvangen.

Tarieven zeevaart

Voor het gebruik van de haven door zeeschepen worden havengelden in rekening gebracht. Voor alle vaartuigen wordt alleen de ‘International Tonnage Certificate’ (itc) geaccepteerd als basis voor de heffing van havengelden.

Tarieven

Groningen Seaports vermeldt haar haventarieven in het document ‘Haventarieven 2023‘. Alle soorten tarieven, zoals zeehavengelden, binnenhavengelden, kadegelden, sleeptarieven, etc. staan in dit boekje weergegeven. De loodstarieven staan hierin niet vermeld, die vindt u op de website van het Loodswezen. In haar havens hanteert Groningen Seaports een uniek tarievensysteem voor veel voorkomende goederensoorten: zeeschepen betalen per ton overgeslagen goederen en niet over het bruto tonnage van het schip. Hierdoor zijn beide havens prijstechnisch zeer concurrerend. De havens kennen bovendien nauwelijks wachttijden.

Havenafval

In de wetgeving wordt van zeeschepen een indirecte bijdrage verlangd voor de inname en verwerking van scheepsafval. Daarvoor betalen zeeschepen bij aanloop van de havens in beheer bij Groningen Seaports een aanslag, ook als geen afval wordt afgegeven (vooraf lozen in zee biedt dus geen financieel voordeel). Zeeschepen krijgen na betaling van de heffing de beschikking over een afgifterecht. Het afgifterecht is een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de Bruto Tonnage-maat (BT) van het schip (zie tabel).

* Exclusief € 20,- administratiekosten