Jaarcijfers 2011: Record overslag voor Groningen Seaports

Jaarcijfers 2011: Record overslag voor Groningen Seaports

2012: kosten gaan voor de baten uit 

Groningen Seaports kijkt terug op een prima  2011. Wat overslag betreft is een historisch hoogtepunt van 8 miljoen ton bereikt ( 2010: 7,6 miljoen ton). De belangrijkste reden voor deze stijging ligt in het feit dat de industrie in Delfzijl bijna op volle productie draait. De uitgifte van terreinen bestond uit 28,97 ha (2010: 25,7 ha). De winstverwachting bedraagt ca. een kwart miljoen euro. Een resultaat dat afwijkt van de prognose, vanwege de bewuste koers die in de loop van 2010 is ingezet om meer gronden in erfpacht uit te geven (soort huurconstructie) in plaats van te verkopen. Dit om de infrastructuur in de havens eeuwigdurend te kunnen onderhouden. Harm D. Post, directeur Groningen Seaports, maakt dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

De financiële en economische situatie in Nederland en Europa maken dat Groningen Seaports de prognoses voor 2012 voorzichtigheidshalve heeft bijgesteld. Vele bedrijven maken (noodgedwongen) een pas op de plaats en wachten met verdere investeringen. Om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst te faciliteren, investeert Groningen Seaports onverminderd voort in de infrastructuur in en rondom de havens. Daardoor gaan ook duidelijk ‘de kosten voor de baten uit’.

Terugblik
Een opvallend gegeven in 2011 is dat vooral ook de bestaande industrie (o.a. PPG en Roba metals ) en het MKB (Veenstra, Koetze en OK Invest) weer overgingen tot investeren in Delfzijl, respectievelijk in Eemshaven. Dit is o.a. terug zien in de cijfers van terreinuitgiften en overslag. Een belangrijke nieuwe speler voor de Eemshaven is het bedrijf Orange Blue Terminals (OBT), dat inspeelt op de sleutelpositie die Eemshaven begint in te nemen in de bouw en het onderhoud van offshore windmolenparken. In Delfzijl kwam het miljoenenproject Revitalisering Oosterhorn gereed. Het gaat hier om een grootschalige aanpak van de infrastructuur in het Oosterhornhavengebied. Tevens is een start gemaakt met de restauratie van het voormalige dorpje Weiwerd. Dit dorp wordt wat structuur betreft in de oude staat hersteld en er wordt de komende jaren een kenniscentrum voor de industrie ontwikkeld onder de naam Brainwierde Weiwerd. In het industriegebied van Delfzijl hebben twee nieuwe spelers een eerste paal geslagen voor de bouw van hun nieuwe bedrijf: Eneco en Ensartech. Beide bedrijven zien kansen en versterken de mogelijkheden van een verdere ontwikkeling van de biobased industrie in Delfzijl.

Vooruitblik
In het westelijke gedeelte van de Eemshaven gaan in 2012 de investeringen in weginfra, kadebouw, havenverlenging en het bouwrijp maken van terreinen binnendijks in een rap tempo verder. De verlenging van de Beatrixhaven met 500 meter tot 1200 meter gaat dit jaar van start. Evenals het doortrekken van het spoor voor het goederenvervoer op het traject OBT-Holland Malt-Wijnne en Barends. De verdere ontwikkeling van windmolens op de Schermdijk en op de Pier van Oterdum (Delfzijl) is werkelijkheid geworden nu alle wettelijke procedures zijn doorlopen. Groningen Seaports ziet in de nabije toekomst grote kansen weggelegd voor Eemshaven als uitvalsbasis voor de offshore windparken. Hiervoor is ook een heliport in ontwikkeling. De verwachting is dat dit jaar knopen worden doorgehakt over de investering van het personenvervoer per spoor (doortrekken spoor tot AG Ems). Speerpunten in de infrastructuur zijn de ontwikkeling van de aanleg van de Oostboog (spoor Veendam) en de planologie voor de Buizenzone Eemshaven – Delfzijl. Voorts is de verwachting dat in 2012/2013 Nuon zal gaan proefdraaien en Vopak operationeel zal zijn.

Milieu
Duurzaamheid loopt als een ‘groene’ draad door het beleid van Groningen Seaports. Naast het huidige beleid – waarbij Groningen Seaports al haar inkopen al 100% duurzaam doet – ligt het speerpunt op het maken van de groene havenvisie 2030 waarin Groningen Seaports, samen met het bedrijfsleven, de betrokken overheden en de milieugroeperingen een integraal plan maakt voor de havens om tot een goede balans te komen tussen economie en ecologie.