Jaarcijfers 2013: Bewogen jaar, bescheiden winst en nieuwe groeikansen

Jaarcijfers 2013: Bewogen jaar, bescheiden winst en nieuwe groeikansen

Jaarcijfers 2013: Bewogen jaar, bescheiden winst en nieuwe groeikansen

Groningen Seaports kijkt terug op een bewogen 2013: bedrijven die lijden onder de recessie en overcapaciteit in de energiemarkt, en op de valreep faillissementen van de bedrijven Aldel en Ensartech. Dit alles heeft gevolgen voor de jaarrekening. Desalniettemin is er sprake van een winstprognose  van 0,6 miljoen euro (0,25 miljoen in 2012). In tegenstelling tot voorgaande jaren daalde de overslag met 15% o.a. vanwege een vertraging in de opstart van fabrieken. Dit heeft echter geen nadelige financiële effecten, omdat dit wordt opgevangen in de havengeldgaranties. De uitgifte van bedrijventerreinen daarentegen kent een stijging  van ruim 50%: ruim 13 ha terrein werd er in 2013 uitgegeven, ten opzichte van  6 ha over 2012. Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren nieuwe groeikansen in de sectoren datacenters, offshore wind , industrieel MKB en duurzame initiatieven. Harm D. Post, directeur Groningen Seaports N.V., maakte dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

De financiële en economische situatie in Nederland en Europa maakten dat Groningen Seaports de prognoses voor 2013 voorzichtigheidshalve had bijgesteld. Vele bedrijven deden  (noodgedwongen) een pas op de plaats en wachtten met verdere investeringen. Maar de markt is zich duidelijk aan het herstellen. De agrarische business gaat goed. Recycling is redelijk stabiel. De offshore wind kent al een duidelijke spin-off: de Buss Group en Wagenborg, en MKB gerelateerde bedrijven hebben terreinen vol liggen met windmolenonderdelen.

Terugblik
Het jaar 2013 was voor Groningen Seaports een cruciaal jaar waarin de organisatie veranderde in een Overheids NV. Maar bovenal was het een bewogen  jaar met bedrijven die de moeilijke tijden nog niet te boven zijn.  Daarnaast is er zorg voor wat betreft de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven:  vergunningverlening laat op zich wachten en/of er kan amper geproduceerd worden vanwege  overcapaciteit op de energiemarkt. Dit betekent een uitgestelde overslag voor de havens (o.a. kolenaanvoer) hetgeen voor 2013 is ingecalculeerd in de havengeldgaranties. Het jaar eindigde vrij plotseling slecht door het faillissement van Aldel. Een zorg tevens voor de overige energie-intensieve bedrijven in het havengebied. Provincie Groningen, gemeente Delfzijl, Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Groningen Seaports werken momenteel gezamenlijk aan een plan dat moet zorgen voor een ‘equal level playing field’, een gelijk industriebeleid voor heel Nederland, dat energie-intensieve industrie concurrerend maakt met het buitenland. Een goed, uitgebalanceerd gascontract zou hier de basis voor moeten zijn. Bedrijven hebben aangegeven dat ze in ruil hiervoor willen uitbreiden met daaraan gekoppeld een sterke vergroeningsslag in met name de topsector chemie. Op deze manier wordt er tevens inhoud gegeven aan het energieakkoord van het kabinet dat gericht is op een duurzaamheidsuitdaging. Wij verwachten dat het kabinet dit oppakt!  Want daarnaast is er eveneens zorg over de toekomst van de energie-intensieve industrie, mede vanwege de energierevolutie door goedkoop schaliegas.

Vooruitblik
Om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst te blijven faciliteren, blijft Groningen Seaports onverminderd in de infrastructuur in en rondom de havens investeren. Groningen Seaports ziet in de nabije toekomst grote kansen weggelegd voor de Eemshaven met de vestiging van datacenters én grote kansen als uitvalsbasis voor  offshore windparken. De uitbreiding van de Eemshaven in zuidoostelijke richting – noodzakelijk voor de vestiging van datacenters – is eind 2012 door het toenmalige Algemeen Bestuur van Groningen Seaports goedgekeurd. Er wordt momenteel druk onderhandeld met potentiële klanten. Eveneens zijn er groeikansen in het industriële MKB. Zeer recentelijk melden zich o.a. twee nieuwe bedrijven voor Fivelpoort, het bedrijvenpark langs de N33 nabij Appingedam. Ook zijn er groeikansen voor duurzame industrie: in 2014 start de bouw van een windmolenpark op de Schermdijk in de haven van Delfzijl. Wat betreft Groningen Railport is er een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten met Blue Goose Ventures (rechtsopvolger Husa) inclusief een uitbreiding van ruim 2 hectare. De spoorontsluiting naar Duitsland middels de zogenaamde Oostboogconstructie blijft hoog op de agenda staan vanwege de noodzakelijkheid  om Groningen Railport en de regio een schakelfunctie te geven.

Milieu
Duurzaamheid loopt als een ‘groene’ draad door het beleid van Groningen Seaports. Groningen Seaports heeft wederom het EcoPorts certificaat ontvangen, een bevestiging van  groen opereren in de havens. Brainwierde Weiwerd – nabij Delfzijl – is op ‘groene’, cultuurhistorisch verantwoorde wijze hersteld en is klaar om verder ingericht te worden met nieuwe kennisintensieve bedrijven. Deze maand nog wordt de ultramoderne biomassacentrale van Eneco geopend.