Noord-Nederland wil in 2030 duurzaamste industriegebied van Europa zijn

Noord-Nederland wil in 2030 duurzaamste industriegebied van Europa zijn

Roep om 4-6 GW aan windparken boven de Waddenzee

Het industriecluster Noord-Nederland wil in 2030 tot de meest duurzame industriegebieden van Europa behoren. Het sluiten van de Groningse gaskraan en de verplichtingen uit het Klimaatakkoord zijn voor de regio aanleiding om in snel tempo te verduurzamen en zo in te spelen op de internationale vraag naar groene vestigingslocaties voor bedrijven. De ambitie is om in 12 jaar tijd minimaal 49% CO₂ te besparen en in 2050 geheel CO₂-neutraal te zijn. Een groep van 31 bedrijven en organisaties in de provincies Groningen en Drenthe, verenigd in de Industrietafel Noord-Nederland, presenteert deze ambitie vandaag in een visiedocument.

De industrie Noord-Nederland – gevestigd in het gebied van Eemshaven tot Emmen – zet in op de aanleg van 4-6 GigaWatt wind op zee boven de Wadden, met aanlanding in de Eemshaven. Daarnaast wordt groene CO₂ uit biomassa in combinatie met waterstof ingezet als grondstof voor de chemische industrie, met een negatieve CO₂-uitstoot als resultaat. Noord-Nederland wil uitgroeien tot de nummer 1 waterstof-hub van Europa. Ook zonne-energie, gebruik van industriële restwarmte en opslag van CO₂ maken deel uit van de plannen.

Internationale markt
Cas König, CEO van Groningen Seaports, is voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland. “Als er ergens een regio is waar de doelstellingen voor CO₂-reductie kunnen worden gehaald, dan is het Noord-Nederland. Het dichtdraaien van de gaskraan betekent dat we versneld moeten inzetten op een duurzame toekomst. Zo stellen we ruim 20.000 banen en de toekomst van 150 alhier gevestigde bedrijven veilig. Gelukkig is de internationale markt voor groene vestigingslocaties booming. Om die reden vestigden bedrijven als Google en het innovatieve chemieconcern Avantium zich al in deze regio.”

Uitstekende uitgangspositie
Noord-Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de energielogistiek en -infrastructuur optimaal te benutten en uit te bouwen voor de energietransitie. Zo beschikt de regio over een uitgebreid ondergronds netwerk van energie-infrastructuur, zowel op land als in verbindingen met de Noordzee. Na het stopzetten van de gaswinning in Groningen kan het netwerk worden ingezet voor productie, transport en opslag van duurzame gassen en warmte voor hergebruik omdat het beschikt over voldoende opslag- en buffercapaciteit om tijdelijke overschotten op andere momenten in te zetten. Biomassa is in ruime mate aanwezig uit de omliggende natuur en agrarische gebieden.

Randvoorwaarden
De betrokken bedrijven en organisaties maakten de afgelopen maanden deel uit van de Industrietafel Noord-Nederland, die een bijdrage heeft geleverd aan het in juli gepresenteerde Klimaatakkoord. De regio kan een bijdrage van 30% aan de landelijke plannen voor CO₂-reductie voor haar rekening nemen. Hiervoor zijn er wel een aantal randvoorwaarden, zoals de mogelijkheid tot aanleg van nieuwe windparken op zee, subsidiëring van biomassa en het mogelijk maken van (ondergrondse) opslagcapaciteit voor waterstof en CO₂.

Achtergrond Industrietafel Noord-Nederland
De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt het gebied Chemport Europe, bestaande uit twee geïntegreerde chemieclusters respectievelijk Eemsdelta (Eemshaven en Delfzijl) en Emmen en daarnaast ook grote productielocaties, gelegen in de provincies Groningen en Drenthe. Samen zorgen deze bedrijven voor meer dan 20.000 directe en indirecte banen. Het is een groot veelzijdig gebied met twee chemieclusters, twee zeehavens, industrie met als specialisme basis- en polymeerchemie, food, recycling, agro, grootschalige energieopwekking en energie- en offshore wind logistiek. Daarnaast beschikt het gebied over een uitgebreid ondergronds pijpleiding- en kabelstelsel en is daardoor een knooppunt van energie. Het is juist deze combinatie waarmee de noordelijke industrie diverse oplossingen ziet die moeten zorgen voor een CO₂ neutrale toekomst.


Industriegebied in Delfzijl met op de achtergrond de Eemshaven