Samen slimmer meten in de Waddenzee

Samen slimmer meten in de Waddenzee

Samen slimmer meten in de Waddenzee

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie Waddenprovincies, NAM en Groningen Seaports, meer samenwerken. Op 21 mei ondertekenden zij daarom een intentieverklaring, tijdens het WaLTER symposium “Weerbare Wadden” in Leeuwarden.

De beheerders van de Waddenzee, zoals Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk en de drie waddenprovincies winnen gegevens in voor hun beheertaken. Daarnaast voeren bedrijven, zoals de NAM en Groningen Seaports, metingen uit om aan te tonen dat hun activiteiten geen effecten hebben op beschermde natuurwaarden.

Unieke samenwerking
Doel van de samenwerking is een betere aansluiting van de meetprogramma’s op elkaar en betere toegang tot de resultaten. De samenwerking tussen de 8 partijen op het gebied van monitoring is uniek in Nederland. Naast genoemde beheerders en bedrijven wordt nauw samengewerkt met de Waddenacademie. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden zo benut voor een optimaal meetplan.

Eén monitoringsprogramma
De intentieverklaring is een eerste stap in de samenwerking. Op dit moment wordt ook al hard gewerkt aan een uitvoeringsplan voor het komende jaar. De uiteindelijk ambitie is één monitoringsprogramma, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd en gefinancierd. Hiermee geven de beheerders  invulling aan de verbetering van beheer en monitoring in de Waddenzee, zoals verwoord in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Uitnodiging

De samenwerking staat ook open voor andere organisaties en bedrijven die monitoren in de Waddenzee en vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook willen bijdragen aan een beter beheer van de Waddenzee. Zij worden uitgenodigd om mee te doen.

Meer informatie
Meer informatie over het symposium vindt u op:
www.walterwaddenmonitor.org/over-walter/symposium