Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de verruiming van de vaarweg vanaf de Noordzee naar de Eemshaven. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor schepen met een diepgang tot 14 meter. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd en de verdere ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven mogelijk gemaakt.

Natuurlijke ligging vaarweg leidend
Er wordt rekening gehouden met de natuurlijke ligging van de huidige vaarweg om zo min mogelijk te baggeren. Slechts op een beperkt deel van de route is verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee nodig. Op de meeste plekken is de vaarweg van nature al diep genoeg. De grootste baggerlocaties bevinden zich bij de afslag naar de Eemshaven en in de kustzone tussen Borkum en Westereems.

Aandacht voor veiligheid en vlotte scheepvaart
Naast de verruiming van de vaarweg worden passeerstroken en een keerplaats gerealiseerd en wordt een nieuwe incidentele ligplaats aangewezen voor calamiteiten. Daarnaast worden veiligheid en vlot scheepvaartverkeer gewaarborgd door toepassing van Vessel Traffic Management (VTM). Het VTM maakt geen onderdeel uit van het in 2015 vastgesteld Tracébesluit. Tevens is een nieuwe meetpaal gerealiseerd om actuele gegevens over waterstroming en waterkwaliteit te verzamelen.

Rekening houden met de natuur
Naast dat rekening wordt gehouden met de natuurlijke ligging van de huidige vaarweg gaat Rijkswaterstaat bij de verruiming met de grootste zorgvuldigheid om met de kwetsbare natuur in het gebied. Bij het baggeren van de keileem uit de vaargeul wordt gebruik gemaakt van een kraanschip en of dieplepel waarmee keileem in grote brokken wordt afgegraven. Dit zorgt voor zo min mogelijk vertroebeling van het water. Ook wordt er afstand bewaard tot rustende zeehonden en ruiende eidereenden.

Hergebruik materialen voor kwelder en vogelbroedeiland
Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen afspraken gemaakt over hergebruik van bij de vaarwegverruiming vrijkomend keileem en zand in het kwelderlandschap Marconi en de broedeilanden bij de Eemshaven en Delfzijl. Ook heeft Van den Herik Sliedrecht aangegeven een deel van het vrijkomend materiaal te gaan hergebruiken. Op deze manier wordt in ieder geval meer dan 40% van het bij de verruiming vrijkomende materiaal hergebruikt. Verdere mogelijkheden voor hergebruik worden nog onderzocht. Materiaal dat niet wordt hergebruikt wordt teruggebracht op verspreidingslocaties. Met de vaarwegverruiming neemt Nederland ook het onderhoud van het traject Eemshaven-Noordzee over van Duitsland.

Planning en realisatie
Eind 2017 dient de verruiming gereed te zijn. De bereikbaarheid van de havens van Delfzijl en Emden blijft tijdens de werkzaamheden gewaarborgd.

Het tracé van de vaarweg Eemshaven - Noordzee, die na de zomer verruimd wordt

Het tracé van de vaarweg Eemshaven – Noordzee, die na de zomer verruimd wordt