De toekomst van Groningen

De toekomst van Groningen

Noord-Nederland als motor voor de nationale energietransitie

Met de afronding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen doemt de vraag op: wat nu? Wat is het toekomstperspectief voor de Groningers, voor Groningen, en de regio?

Bij de afbouw van de aardgaswinning in Groningen bereiden de betrokken industrie, kennisinstellingen, beleidsmakers en vele andere publieke en private partijen zich de laatste jaren voor op de economische, technische en sociale transitie van Groningen en omliggende regio. De energietransitie als kans en wenkend perspectief om het leef- en vestigingsklimaat in het Noorden te versterken.

Met de hier in 60 jaar opgebouwde kennis en kunde, de bestaande en uit te bouwen infrastructuur gekoppeld aan de urgentie van nu heeft deze regio alles te bieden om Nederland te leiden naar een nieuwe energie-toekomst. Dat is goed voor Nederland en voor Groningen. En voor de Groningers. Het maakt gebruik van wat hier al is en het biedt kansen voor een nieuwe, duurzame toekomst. Met nieuwe werkgelegenheid, kennis en scholing.

Het is de aanleiding voor het nu verschenen rapport ‘De Toekomst van Groningen: Noord-Nederland als motor voor de nationale energietransitie.’ Dit rapport brengt een economische kans voor Groningen in kaart waarvan de Groningers meeprofiteren, en het laat zien wat er nodig is om die kans waar te maken. Het is een oproep aan de beleidsmakers en politiek om te doen wat nodig is voor een nieuwe toekomst van Groningen, en die van Nederland.

Het bod van Groningen

Groningen wil zich ontwikkelen tot dé toonaangevende Hydrogen Valley (waterstof-regio) van Nederland die model staat voor Europa. Daartoe is door een coalitie van bedrijven en organisaties een plan ontwikkeld voor Groningen als motor van de nationale energietransitie.

Groningen biedt een privaat investeringsplan aan van € 9 miljard om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Met de plannen kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden worden en kunnen er nog eens enkele tienduizenden nieuwe banen bij komen.

Om deze unieke kansen te verzilveren is van verschillende overheden snelle en adequate besluitvorming nodig over een aantal zaken:

. Gegarandeerde grootschalige aanlanding van wind op zee in Groningen

. Een Noordzee-Eems Corridor voor kabels en leidingen

. Voldoende ruimte en infrastructuur rond Eemshaven/Delfzijl

. Maatregelen om de Groningers volop te laten profiteren en zo draagvlak te creëren

. Maatregelen ter ondersteuning van het lokale mkb

. Maatregelen ter versterking van het innovatievermogen en de werkgelegenheid

Het rapport vindt u hier: De toekomst van Groningen.