Havendiner Groningen Seaports in teken van Weiwerd en groene havens

Havendiner Groningen Seaports in teken van Weiwerd en groene havens

Het jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports, waarbij diverse (internationale) relaties vertegenwoordigd zijn, wordt vrijdagavond 21 september gehouden in Weiwerd (bij Delfzijl). Het diner staat in het teken van groene havens én de samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de ontwikkeling van het voormalige wierdedorp Weiwerd tot kleinschalig kennisintensief bedrijvenpark. Tijdens deze avond ondertekenen Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Harm D. Post, directeur van Groningen Seaports, hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Gastspreker tijdens deze avond is Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten, tevens bekend als oud-voorzitter van Akzo Nobel.

Als de plannen die Groningen Seaports heeft werkelijkheid worden, dan is het Eemsdeltagebied in 2030 hét belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. Een en ander is vastgelegd in de (concept) Havenvisie 2030. In 2011 is gestart met de Havenvisie 2030. Daarmee is een proces in gang gezet waarin met veel stakeholders wordt gewerkt aan een nieuw perspectief. Het Algemene Bestuur van Groningen Seaports neemt dit najaar een definitieve beslissing over de Havenvisie.

Samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Groningen Seaports werken samen aan de realisatie van een kleinschalig kennisintensief bedrijvenpark op de voormalige dorpswierde Weiwerd bij Delfzijl. De Rijksdienst is van mening dat deze wierde een grote cultuurhistorische waarde heeft vanwege haar status als archeologisch rijksmonument. Beide organisaties werken samen aan de formulering van een beeldkwaliteitsplan, waarin per kavel wordt omschreven onder welke voorwaarden op welk perceel mag worden gebouwd. Cultuurhistorische waarden zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van Weiwerd stelt de Rijksdienst kennis en deskundigheid ter beschikking in de vorm van advies en programma’s van eisen. Als bevoegde overheid verstrekt zij ook de vergunning in het kader van de Monumentenwet 1988.

Herinrichting Weiwerd
In 2009 heeft Groningen Seaports een landschaps- en verkavelingsplan laten opstellen voor de herinrichting van de voormalige dorpsterp Weiwerd tot kleinschalig kennisintensief bedrijvenpark. In dit plan speelt cultuurhistorie een voorname rol. Niet alleen wordt de oorspronkelijke verkaveling van het dorp intact gehouden en door de herinrichting geaccentueerd, ook zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de in de wierde aanwezige archeologische waarde. De wierde dateert uit het begin van onze jaartelling. De bouw van bedrijfsgebouwen vindt uitsluitend plaats op plekken waar volgens de kadastrale kaarten van Weiwerd van circa 1830 en 1960 (dus vlak voor de sanering) bebouwing heeft gestaan en de schaal van de nieuwe bebouwing zal aansluiten bij het op dorpswierden gebruikelijke. De bebouwing zal zoveel mogelijk archeologie sparend worden gebouwd. Door de nieuwe, hedendaagse functie van bedrijvenpark krijgt de voormalige dorpswierde Weiwerd een nieuwe toekomst.