Jaarcijfers 2014: Topjaar voor Groningen Seaports!

Jaarcijfers 2014: Topjaar voor Groningen Seaports!

Jaarcijfers 2014: Topjaar voor Groningen Seaports!

Historische cijfers: 10 miljoen ton overslag en 50 ha terreinen verkocht

Groningen Seaports kijkt terug op een uitermate succesvol 2014. Aanvankelijk leek het met het eind 2013 aangekondigde faillissement van Aldel en de angst voor een domino-effect in het bedrijfsleven, een moeilijk jaar te worden. De werkelijkheid bleek anders: topcijfers voor de overslag in de havens en de uitgifte van bedrijventerreinen. Met een overslag van ruim 10 miljoen ton  werd er een stijging van 40% gerealiseerd  t.o.v. 2013. Groningen Seaports schreef in 2014 geschiedenis met de officiële uitbreiding van de Eemshaven vanwege de vestiging van het wereldconcern Google. De uitgifte van bedrijventerreinen kende in 2014  een behoorlijke stijging, want er werd ruim 50 hectare  uitgegeven terwijl in heel Nederland de uitgifte van industrieterreinen bijna nihil is.  De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ruim 2 miljoen euro . Harm D. Post, directeur Groningen Seaports N.V., maakt  dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

Ook het nieuwe jaar is alweer goed begonnen, want de eerste hectares grond zijn inmiddels verkocht aan Tennet  Offshore GmbH (0,4 ha met hallen voor de opslag van twee reserve zeekabels) en WP Offshore (onderhoudslocatie van 0,3 ha t.b.v. de offshore wind). Beide bedrijven nemen een nieuwe positie in met hun activiteiten in de Eemshaven en richten zich op het onderhoud in de offshore windindustrie.

Terugblik

Het jaar 2014 begon slecht door het faillissement van Aldel en de zorg vanwege het domino-effect voor andere industrieën. Aldel draait inmiddels weer en de bedrijven Qlyte en Eco Fuels – die op het randje van het faillissement stonden – hebben een doorstart gemaakt. De inkomstenschade voor Groningen Seaports is hierdoor beperkt gebleven. De commissie Willems is gestart met het in beeld brengen van kansen voor de (vergroening van ) chemie. Dit gebeurt met hulp van de stimuleringsfondsen van minister Kamp (40 miljoen euro), de provincie Groningen (20 miljoen euro) en de Economic Board (97,5 miljoen euro). Akzo Nobel speelt hierbij een prominente rol.

Toekomst
Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren nieuwe groeikansen in de sectoren data centers, offshore wind, recycling en duurzame initiatieven. Met de bouw van het Gemini windpark ten noorden van Schiermonnikoog  zal de Eemshaven een doorbraak als offshore wind haven bereiken. Onderhoudsfirma’s spelen hier nu al op in. Een groot infrastructureel project – de uitbreiding van de Beatrixhaven (havenbekken in de Eemshaven) met een zware lading kade – heel specifiek offshore wind gericht – nadert in 2015 haar voltooiing. Het eerste water loopt inmiddels in het uitgebreide gedeelte. Het investeringsbesluit voor de aanleg van de Cobra-kabel, een onderzeese hoogspanningskabel tussen  de Eemshaven  en Denemarken, is genomen. Nu kan de aanleg beginnen.  De Eemshaven neemt hiermee naast de bestaande energie-initiatieven, zoals de elektriciteitsbedrijven Nuon, RWE, en GDF SUEZ Energie, Gemini offshore wind, wind op land en NorNed (onderzee kabel met Noorwegen), steeds meer positie in als Energyport van Nederland. Met de komst van de multinational Google heeft Groningen Seaports een perfecte basis gelegd voor de positie van de Eemshaven als dataport. De Eemshaven is hiervoor in zuidoostelijke richting uitgebreid. Dit gedeelte van de Eemshaven is gereserveerd voor eventuele verdere uitbreiding die heel specifiek data gerelateerd zal zijn. Groningen Seaports zet vanaf 2015 verder in op  GSP Utilities (diverse faciliteiten  voor uitwisseling van restproducten die voor andere bedrijven dan weer grondstof zijn en GSP Energy (participatie in energieprojecten) . De chemiecluster blijft helaas nog in de gevarenzone. Er zijn volop plannen, maar er wordt nog onvoldoende  geïnvesteerd in groene chemie. De verwachting is wel dat dit in de komende jaren verder gestalte zal krijgen in de combi van de sectoren  landbouw en chemie.

Milieu-investeringen

Groningen Seaports werkt nauw samen met natuur- en milieuorganisaties en overheden – onder de noemer “economie & ecologie” – aan de juiste balans van werkzaamheden aan de rand van werelderfgoed Waddenzee. Dat levert vertrouwen en proceduretijd op. Vanaf 2015 zijn er – in samenwerking met diverse partijen – concrete acties opgesteld om  het Eems estuarium gezonder te krijgen. Investeringen worden  vrijgemaakt om slib te verwerken dat vrij gaat komen uit de Eems en dat  gebruikt kan worden voor dijkophoging, verwerking in de agrarische industrie of als bijdrage in het zogenaamde Marconi-project in Delfzijl (aanleg van kwelders voor de dijk).

Duurzaamheid loopt als een ‘groene’ draad door het beleid van Groningen Seaports.
Groningen Seaports wil  wederom in 2015 het EcoPorts certificaat verlengen,  een bevestiging van  groen opereren in de havens. Een speciaal project binnen dit EcoPorts certificaat is een oplossing voor de soep van vervuiling in de wateren rondom de havens. Met name visnetten en afval veroorzaken veel overlast en verminken met name zeehonden. Alle havens langs de Noordelijke kust, de Noordelijke Havenalliantie, gaan dit aanpakken. Samen met natuur-en milieuorganisaties en de Zeehondencrèche is de kledinglijn ‘Happy Seal’ gelanceerd, waarvan de kleding op basis van visnetten wordt gemaakt. Groningen Seaports faciliteert hiervoor in haar havens de inzameling van visnetten en ander afval.