Milieumonitor Eemsdeltagebied brengt geur, geluid, lucht en veiligheid in kaart

Milieumonitor Eemsdeltagebied brengt geur, geluid, lucht en veiligheid in kaart

Geïnteresseerd in hoe het gesteld is met de milieukwaliteit en de inspanningen die daarvoor worden verricht? Neem dan een kijkje op: https://destaatvangroningen.nl De thema’s geur, geluid, lucht en omgevingsveiligheid zijn hiervoor in kaart gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geluidsbelasting van de windparken in en rond de Eemshaven en Delfzijl, zware metalen in de Eemsdelta of aan geurcirkels van provinciale inrichtingen. De thema’s afval en nazorg, bodem en ondergrond en duisternis en stilte zijn in voorbereiding. In 2019 worden de thema’s verder aangevuld met nieuwe indicatoren om trends en ontwikkelingen nog beter te kunnen monitoren en duiden.

Eind 2017 is de provincie gestart met het stapsgewijs opzetten en inrichten van de Milieumonitor. Hiervoor is een interne projectgroep in het leven geroepen en een externe klankbordgroep. Groningen Seaports is nauw betrokken aangezien de monitor de gevolgen voor onze gebieden goed in kaart brengt. Eveneens maken SBE, GGD, NMFG en de gemeenten Het Hogeland en Delfzijl deel uit van de projectgroep.

De Milieumonitor is een beleidsmonitor: de provincie houdt zichzelf een spiegel voor. Ze heeft als doel om de effectiviteit en de efficiency van het provinciaal milieubeleid te monitoren: “Doen we dingen goed en doen we de goede dingen?” Naast gegevens over beleidsmonitoring biedt de monitor de gebruiker ook algemene milieu-informatie.

De Milieumonitor bestaat uit twee delen: een provinciebrede monitor en een monitor voor het Eemsdeltagebied (Structuurvisiegebied), dit omdat voor dit gebied soms specifiek beleid geldt.
Er is per milieuthema samen met de klankbordgroep naar juiste indicatoren gezocht, zodat trends kunnen worden gevolgd en geduid.

Het haven- en industriegebied van Delfzijl met op de achtergrond de Eemshaven