Nieuwe ecologie voor Eemshaven Zuid-Oost

Nieuwe ecologie voor Eemshaven Zuid-Oost

In Eemshaven Zuid-Oost is veel aandacht besteed aan ecologische ontwikkeling met veel waterpartijen. De nieuwe inrichting van het gebied is een gezamenlijke initiatief van natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden.

Alle oevers zijn ingericht met vispaaiplaatsen, flauwe taluds en schrale overgangen om vissen en bijzondere plantensoorten alle kans te geven. Om vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken, zijn alle bermen en groenstroken ingezaaid met bloemrijke en vlindervriendelijke planten.

Visintrek
Het waterschap Noorderzijlvest heeft in het gemaal Spijksterpompen een luik aangebracht om visintrek mogelijk te maken. Bij vloed is het luik dicht. Hierdoor komt er geen zoutwater in de sloten. Bij eb gaat het luik open en ontstaat er een zoete lokstroom waar vissen die willen paaien, op afkomen. Vanaf de vissluis gaan de vissen zo naar de waterpartijen en sloten in het gebied.


In bovenstaande luchtfoto is rondom het bedrijf Google duidelijk de nieuwe ecologische omgeving te zien in de vorm van waterpartijen en groen. Direct achter de dijk is het nieuwe broedeiland ‘in aanbouw’ zichtbaar.