Nieuwe omgevingsvisie geeft Groningen meer ruimte

Nieuwe omgevingsvisie geeft Groningen meer ruimte

Nieuwe omgevingsvisie geeft Groningen meer ruimte

Meer ruimte voor gemeenten en waterschappen, meer ruimte voor duurzame energie en meer ruimte voor ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied. Dat is wat Gedeputeerde Staten beogen met de herziene versie van de Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 die ze vandaag hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Ook is er in de omgevingsvisie aandacht voor de monumentale waarde van ons cultureel erfgoed in relatie tot de omgeving. Een onderwerp dat vooral van belang is in relatie tot de problemen in het gaswinningsgebied. Op een aantal onderwerpen, zoals intensieve veehouderij, is het beleid gewijzigd. Naast de visie bieden Gedeputeerde Staten ook de herziene Ontwerp Omgevingsverordening 2016 en een aanvulling op het planMER aan Provinciale Staten. Deze stukken liggen vanaf 1 februari 2016 ter inzage en iedereen die dat wil kan een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

Op basis van het collegeakkoord ‘Vol vertrouwen’ en de zienswijzen op de ontwerpen die tijdens de vorige collegeperiode ter inzage zijn gelegd, besloot het college om de Ontwerp Omgevingsvisie te herzien. De afgelopen maanden sprak het college hierover met medeoverheden en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Hun opmerkingen zijn samen met de eerdere inspraakreacties op de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening meegenomen in de herziene ontwerpen. De belangrijkste wijzigingen in het omgevingsbeleid zijn:

  • Gemeenten en waterschappen krijgen meer beleidsruimte om zelfstandig afwegingen te maken.
  • Voor de duurzame energietransitie wordt meer ruimte gemaakt.
  • Er komt meer ruimte voor ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied.
  • Uitbreiding en nieuwvesting van intensieve veehouderij is niet mogelijk.
  • Schaalvergroting in de landbouw vindt plaats op basis van een indicatieve kaart.
  • De provincie wordt eindverantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het Groninger Verdienmodel (uitbreiding van 2 tot maximaal 4 hectare).
  • In de omgevingsvisie is aandacht voor de monumentale waarde van ons cultureel erfgoed in relatie tot de omgeving. Een onderwerp dat vooral van belang is in relatie tot de problemen in het gaswinningsgebied.
  • Naast het bestaande zoekgebied voor een helikopterhaven nabij de Eemshaven is een nieuw zoekgebied in de Eemshaven toegevoegd. Bij een definitieve keus komt één locatie te vervallen.
  • Er is kritisch gekeken naar ruimtelijke reserveringen, de reserveringen voor glastuinbouw en de buizenzone zijn vervallen.

Wat is de Omgevingsvisie?
In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor  het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water, beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt. Voor de ruimtelijk ordering is de omgevingsvisie hét beleidskader.

Wat is de Omgevingsverordening?
In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar (instructie)regels voor gemeenten en waterschappen.

PlanMER aanvuling
Het op 10 maart 2015 vastgestelde planMER is op 3 onderdelen aangevuld. Het gaat om de wijzigingen die milieumaatregelen met zich meebrengen, uitwerking stikstofdepositie vanuit de landbouw en specifieke aandacht voor het aardbevingsgebied.