Overzicht infrastructurele werken najaar 2016

Overzicht infrastructurele werken najaar 2016

Overzicht infrastructurele werken najaar 2016

Om ons motto ‘industrie volgt infrastructuur’ (bedrijven vestigen zich pas als de infrastructuur is aangelegd) kracht bij te zetten, wordt er momenteel hard gewerkt aan een aantal infrastructurele projecten in de havens. Een kort overzicht:

Personenspoorlijn Roodeschool-Eemshaven
Er is een begin gemaakt met het doortrekken van het personenspoor naar de Eemshaven. De eerste zandbedden zijn aangebracht en moeten de komende tijd inklinken. In een later stadium volgen dan onder andere de bouw van de stations Roodeschool en Eemshaven, het aanbrengen van de ondergrond en het aanleggen van de spoorrails. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden, moet het bestaande spoor worden verlengd en komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en in de Eemshaven komt een nieuw station. Naar verwachting zal de eerste trein in april 2018 kunnen rijden.

Rotonde N33
In de N33 ter hoogte van Google legt Groningen Seaports een rotonde aan om het bedrijventerrein Dataport Eemshaven te ontsluiten. De rotonde N33 is in uitvoering en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november afgerond. Tot die tijd moet het verkeer nog rekening houden met eventuele verkeershinder. De aanleg van de rotonde is in goede samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand gekomen.

Vaargeulverruiming Eemshaven-Noordzee
Met de symbolische overdracht van stortsteen is de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg van twee natuurprojecten gestart. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen met een diepgang tot 14 meter. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd en de verdere ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven mogelijk gemaakt. Met bij de vaarwegverruiming vrijkomend zand en keileem worden een vogelbroedeiland bij de Eemshaven en een kwelderlandschap bij Delfzijl aangelegd

COBRA kabel
TenneT en het Deense Energinet.dk starten eind dit jaar met de aanleg van de COBRA-kabel. Deze kabel is een nieuwe 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding die in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden. Ook wordt er een datakabel mee gelegd. Er is al een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het converterstation in de Eemshaven. De COBRA-kabel, met een capaciteit van 600 MW, wordt in 2019 in gebruik genomen.

Stoomleiding Eneco-AkzoNobel
Recentelijk is de bouw van de nieuwe stoomleiding in de nabijheid van het chemiecluster in Delfzijl afgerond. In het kader van dit project gaat AkzoNobel met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Eneco verbrandt sloophout in haar centrale. Bij de verbranding komt warmte vrij en van die warmte wordt vervolgens stoom gemaakt. De stoom wordt daarnaast in een turbine omgezet in stroom. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.