Waddenfonds subsidieert projecten Groninger zeehavens

Waddenfonds subsidieert projecten Groninger zeehavens

Opnieuw is aan drie projecten subsidie toegekend door het Waddenfonds, waarvan er twee betrekking hebben op de Groninger zeehavens. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds op 20 december jl. besloten. De projecten zijn Verkwelderingsplan ‘Naar buiten Holwerd’, Duurzaam waterbodembeheer in zeehavens voor een rijk Waddengebied en 2B6 Demonstratieturbine in de Eemshaven. Aan de drie projecten is in totaal 5,2 miljoen Euro subsidie toegekend. Hieronder volgt een toelichting van de aan Groningen Seaports gerelateerde projecten:

Project Duurzaam waterbodembeheer in zeehavens voor een rijk Waddengebied

Waddenzeehavens zijn genoodzaakt vaak en veel te baggeren om de havens bevaarbaar te houden voor schepen. De verplaatsing van dit vaak vervuilde slib naar de Waddenzee is nadelig voor het ecosysteem. Het project, dat wordt uitgevoerd door Groningen Seaports in de haven van Delfzijl, is gericht op een vermindering van deze baggerinspanning. Laboratoriumproeven hebben al aangetoond dat het mogelijk moet zijn door een sliblaag heen te varen. In het project wordt getracht dit te staven met praktijkproeven. Op de meetschepen die deze proeven uitvoeren varen ook loodsen mee, die in de praktijk kunnen zien dat varen door slib mogelijk is. De haven krijgt door de uitgevoerde metingen een grotere officiële diepte, zodat ook schepen met grotere diepgang de haven kunnen aandoen.
De bevindingen uit het project moeten leiden tot een vervolgproject waarin baggerplannen worden gemaakt die uitgaan van varen door slib, en die aldus kunnen leiden tot verminderen van het baggeren. Bovendien wordt in het vervolgproject onderzocht of baggeren in combinatie met natuurontwikkeling mogelijk is.

Totale projectkosten € 360.639,-
Bijdrage Waddenfonds € 144.256,-

Project 2B6 Demonstratieturbine in de Eemshaven

In het project wordt in de Eemshaven een offshore windturbine met een vermogen van 6MW gebouwd en getest. Het gaat om een innovatieve turbine met twee in plaats van drie bladen, die bovendien aan de achterzijde van de turbine zijn gemonteerd. Op een ten opzichte van de wind gunstig gelegen locatie in het Eemshavengebied wordt de turbine getest en gecertificeerd. De turbine zal tevens voor de duur van 15 jaar stroom leveren aan naar verwachting 5000 huishoudens. Het ligt in de bedoeling na certificering in een volgend project een proefopstelling op zee te bouwen. Doel van het project is aan te tonen dat de 2B6 windturbine in staat is de productiekosten voor offshore windenergie te verlagen door het gebruik van minder componenten en de toepassing van slimmere installatietechnieken. Voorzien wordt dat bij toekomstige toepassing op zee de nieuwe windturbine leidt tot minder vaar- en hijsbewegingen en dus minder milieubelasting. Het project sluit aan bij de ambitie van de Eemshaven zich te willen profileren op het gebied van windenergie. Door de ligging en logistieke mogelijkheden van de Eemshaven draagt het project bij aan de kansen in dit gebied werkgelegenheid te creëren op het gebied van de productie en assemblage van windturbines. Het project wil daarnaast een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling rondom offshore windenergie in Noord-Nederland. Als spin-off wordt door het bedrijf 2B Energy, dat het project uitvoert, een opleidingsprogramma ontwikkeld rondom dit type windturbine en zullen stageplaatsen beschikbaar worden gesteld.

Totale projectkosten € 10.710.000,-
Bijdrage Waddenfonds € 4.124.000,-

Het subsidietraject is met de vernieuwde werkwijze van het Waddenfonds doorlopen. Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: “Al weer de tweede ronde van toegekende subsidies. De organisaties weten ons steeds beter te vinden. Ook wordt in het gebied steeds duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden binnen 13 weken afgehandeld.”