Alternatief X1 definitieve keuze voor verdubbeling N33

Alternatief X1 definitieve keuze voor verdubbeling N33

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 (PDF) dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de keuze voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting Appingedam verder bekeken.

De in februari en maart gehouden consultatieronde heeft naast enkele bezwaren vooral veel positieve reacties gebracht. Dit heeft het bestuurlijk duo gesterkt in de overtuiging dat X1 een breed gesteunde keuze is. Wat niet wegneemt dat er nog zorgen zijn, maar daar gaat de omgeving komende periode weer bij worden betrokken.

Consultatieronde

Er is samen met ondernemers en gemeente Appingedam nader onderzoek naar de zuidelijke aansluiting van Appingedam gedaan, omdat beiden zorgen hebben geuit over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Fivelpoort en Woldweg. Vijf opties zijn onderzocht, maar blijken allemaal ruimtelijk en landschappelijk grote gevolgen te hebben, qua effecten (verkeer, bereikbaarheid) weinig meerwaarde te hebben en de uitgangspunten van het voorkeurstracé te veel teniet doen. Daarom hebben deze varianten niet tot verdere aanpassing van het ontwerp geleid. Samen met direct betrokkenen wordt de aansluiting aantrekkelijk gemaakt door middel van ontwerpaanpassingen en bewegwijzering.
Wat betreft de zorgen over de drukte op de Farmsumerweg is geconcludeerd dat de oorzaken hiervan vooral buiten het project N33 Midden liggen. De provincie Groningen gaat de gemeente Appingedam ondersteunen bij het onderzoek naar oplossingen.
Ten opzichte van het voorgenomen Voorkeursalternatief is, ook als resultaat uit de consultatie, nu besloten om ter hoogte van het buurtschap Korengarst (bij Noordbroek), de weg enkele meters te verleggen. Hiermee wordt consequent dezelfde bermbreedte en obstakelvrije breedte langs de N33 gehanteerd om daarmee de problemen op de parallelweg, langs de N33 met betrekking tot wateroverlast en verblinding tegen te gaan.

Volledig energieneutraal

Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf, ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. De geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal biedt kansen voor een ecologische verbindingszone. Samen met overheden en partners in de omgeving is een intentieovereenkomst duurzaamheid in voorbereiding. Daarin spreken diverse organisaties uit dat ze gaan samenwerken, om te komen tot een van de meest duurzame rijkswegen in Nederland.

Vervolgproces

Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.

Bedrijvenpark Fivelpoort dat door de keuze voor het Voorkeursalternatief straks niet meer op een zichtlocatie langs de N33 ligt. Wel blijft deze weg gehandhaafd en krijgt het een goede aansluiting met de verdubbelde N33.