Extra kansen voor Eemshaven in offshore wind

Extra kansen voor Eemshaven in offshore wind

Extra kansen voor Eemshaven in offshore wind

Groningen ziet kansen voor de opschaling van windenergie op zee boven de Wadden. Deloitte heeft een rapport opgesteld, waaruit blijkt dat het defensiegebied boven de Wadden heel geschikt is voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Het waait er bovengemiddeld hard, waardoor de energieopbrengsten hoog zijn. Daarnaast is er ruimte voor grootschalige realisatie en snelle aansluiting op de Eemshaven. Dat scheelt in proceduretijd en in kosten. Met een aantal grote windparken boven de Wadden van samen 3.000 MW, kan het Rijk ruim € 725 miljoen besparen aan SDE+ subsidie. Dit kan bovendien veel werkgelegenheid opleveren in de Eemsdelta-regio. De provincie Groningen, Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur en Milieufederatie Groningen roepen het Rijk op hier grondig onderzoek naar te verrichten.

Op 24 april wordt de ontwerp Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee besproken in de Tweede Kamer. Uit dit ontwerp blijkt dat de ruimte in het defensiegebied niet wordt gebruikt voor windenergie. Er is echter geen grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die dit gebied heeft wat betreft energieopbrengsten en kostprijsreductie van windenergie op zee. Het rapport van Deloitte geeft op hoofdlijnen een eerste inzicht hierin en is daarmee een handreiking aan het Rijk voor nader onderzoek.

De provincie roept het Rijk op om een grondig onderzoek te verrichten in de vorm van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt: “Alleen dan komt alle informatie op tafel en kan een afweging worden gemaakt tussen de belangen van defensie en de belangen vanuit duurzame energie en kostprijsverlaging voor windenergie op zee. Het rapport van Deloitte toont aan dat er een forse kostenbesparing te behalen valt, gecombineerd met een snelle uitrol. Dat past in de geest van het Energieakkoord.”

Groningen Seaports ziet goede mogelijkheden voor de Eemshaven wanneer het gebied voor windenergie boven de Wadden wordt vergroot. Harm Post, directeur van het havenbedrijf: “Daar wordt al op geanticipeerd door de bouw van een nieuwe kade voor zware ladingen en direct uitgeefbare hectares terrein. Die terreinen zijn recent opgespoten, geschikt voor de offshore windindustrie en het plaatsen van transformatorstations voor het aansluiten van de windparken. Kortom, de Eemshaven biedt ruimte voor de ambities vanuit de regio en het Rijk.”

Stichting Energy Valley pleit al langer voor uitbreiding van het windgebied boven de Wadden. Directeur Gerrit van Werven: “Wij geloven in de voordelen van grootschalige offshore windgebieden op windrijke locaties verder uit de kust (buiten de 12-mijls zone). Niet alleen boven de Wadden, maar ook voor de Noord-Hollandse kust. Wij zien het gelijkmatig en seriematig bouwen van grote windparken als een belangrijke manier om de kosten van wind op zee te reduceren. Grote windparken geven investeringszekerheid die van grote toegevoegde waarde is voor de lokale Nederlandse supply chain. Boven de Wadden is er nog een additioneel voordeel door grote windsnelheden. De nabijheid van Duitse windparken biedt de mogelijkheid van gezamenlijk onderhoud en het delen van elektrische infrastructuur, zoals een valmeer voor grootschalige opslag van elektriciteit.”

De Natuur en Milieufederatie Groningen ziet grote potentie in de concentratie van windenergie rondom het bestaande windpark Gemini. Hierdoor is een nearshore windpark boven Ameland wellicht niet langer aan de orde. Siegbert van der Velde, directeur van de Natuur en Milieufederatie: “Het concentreren van offshore windenergie rond windpark Gemini voorkomt dat extra kabels en leidingen moeten worden getrokken door kwetsbare natuurgebieden. Het beperkt ook de landschappelijke en ecologische effecten in vergelijking met nearshore windenergie. Als nu blijkt dat het op de lange termijn ook nog eens veel goedkoper kan, is er een noodzaak om die mogelijkheid serieus te onderzoeken.”

De provincie Groningen, Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur en Milieufederatie Groningen onderschrijven de conclusies uit het rapport van Deloitte ‘Windenergie op zee. Kansen voor opschaling boven de Wadden’. Het is een handreiking aan het Rijk om hier nader onderzoek naar te verrichten. We hopen dat het Rijk deze handschoen oppakt en de mogelijkheden voor een grootschalige uitrol van windenergie boven de Wadden grondig gaat onderzoeken middels een MKBA, om zo ruimte te kunnen bieden aan defensie én windenergie.