Jaarcijfers 2012: Opnieuw record overslag voor Groningen Seaports

Jaarcijfers 2012: Opnieuw record overslag voor Groningen Seaports

Mega investeringen voor offshore wind

Groningen Seaports kijkt terug op een goed 2012. Wat overslag betreft, is een nieuw historisch hoogtepunt van 8,7 miljoen ton bereikt. Een stijging van 8.1% en ruim meer dan de prognose van 3%. Met deze stijging wijkt Groningen Seaports positief af ten opzichte van de cijfers in andere landelijke zeehavens (maximaal 2%). De belangrijkste reden voor deze stijging ligt in het feit dat diverse bedrijven die in aanbouw waren, nu in productie zijn. De uitgifte van bedrijventerreinen bleef met 6 ha iets achter bij de prognose (9 ha). De winstverwachting was conform verwachting ca. 0,25 miljoen euro. Het jaar 2012 stond verder in het teken van investeren in de infrastructuur in en rondom de havens. Miljoeneninvesteringen zijn hiervoor uitgevoerd. Harm D. Post, directeur Groningen Seaports, maakt dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

De financiële en economische situatie in Nederland en Europa maakten dat Groningen Seaports de prognoses voor 2012 voorzichtigheidshalve had bijgesteld. Vele bedrijven maken (noodgedwongen) een pas op de plaats en wachten met verdere investeringen.

Terugblik
De uitbreiding van de Eemshaven in zuidoostelijke richting is eind 2012 door het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports goedgekeurd. Er wordt momenteel druk onderhandeld met potentiële klanten. Bij definitieve contracten wordt dit 181 ha grote gebied verder ontwikkeld. De toestemming voor deze uitbreiding is een uitzonderlijk feit in een tijd dat er in heel Nederland een overschot is aan bedrijfsterreinen. Dit betekent overigens niet dat de Eemshaven helemaal vol is. Eemsmond Energie heeft eind 2012 de optie op haar terrein in de Eemshaven niet verlengd. De huidige marktomstandigheden voor gasgestookte elektriciteitscentrales, speelt het bedrijf parten. Ondertussen gaat Eemsmond Energie overigens verder met het zoeken naar een basis voor verdere ontwikkeling van het project en de mogelijkheid om toch te starten met de bouw. Nieuwe kansen liggen voor Groningen Seaports in het verschiet met de doorstart van Eco Fuels Netherlands in de Eemshaven. In Delfzijl biedt de recentelijke toegezegde miljoenensubsidie voor Bio MCN nieuwe mogelijkheden om de vergroening van de chemie een enorme impuls te geven. Dit geldt ook voor de doorstart van Water & Soil. Opvallend gegeven in 2012 is dat vooral ook de bestaande industrie en het MKB – waaronder AG Ems, Dow Chemicals, B&S International, Socar, Eneco Bio Golden Raand, Havenbedrijf Delfzijl, Nieko Beheer en Heuvelman Ibis – weer overgingen tot investeren. Dit is o.a. terug zien in de cijfers van terreinuitgiften en overslag. Nieuwkomers zijn Ballast Nedam en Marine Maintenance Service.

Vooruitblik
Om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst te faciliteren, blijft Groningen Seaports onverminderd in de infrastructuur in en rondom de havens investeren. Groningen Seaports ziet in de nabije toekomst grote kansen weggelegd voor Eemshaven als uitvalsbasis voor de offshore windparken. Om hiervoor infrastructureel klaar te zijn, vinden er de komende twee jaar miljoeneninvesteringen plaats in de Westlob van de Eemshaven met o.a. een verlenging van de Beatrixhaven met 500 meter. Tevens wordt in de nabijheid van de Eemshaven begonnen met de ontwikkeling van een start- en landingsplaats voor helikopters. Eveneens staat de uitbreiding van het (personen) vervoer in de Eemshaven door het doortrekken van het spoor van Roodeschool naar Eemshaven op het programma.

In Delfzijl gaat de aandacht uit naar de verdere aanleg van het zuidelijke gedeelte van het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl, de groenomzoming van een gedeelte van de Oosterhorn en de bouw van 20 windmolens op de Schermdijk door Eneco na het verkrijgen van de SDE-subsidie. In beide havens gaan er miljoenen om in de aanpak van de corrosie van de damwanden.

Groningen Railport in Veendam vergroot vanaf 1 januari 2013 haar kansen op de markt met de verhoging van 3 naar 5 treinen per week.

Milieu
Duurzaamheid loopt als een ‘groene’ draad door het beleid van Groningen Seaports. De Havenvisie 2030 is gerealiseerd en beoogt dat Groei = Groen! Deze visie, die een goede balans tussen economie en ecologie weergeeft, is samen met het bedrijfsleven, de betrokken overheden en de milieugroeperingen tot stand gekomen.