Nieuwe havenafvalplannen Groningen Seaports ter inzage

Nieuwe havenafvalplannen Groningen Seaports ter inzage

Een recente wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen stelt nieuwe eisen aan de zeehavens over de wijze van inzameling van scheepsafvalstoffen. Naar aanleiding daarvan dienen er nieuwe havenafvalplannen te worden gepubliceerd.

De zeehavens hebben samengewerkt aan uniforme basisplannen zodat er voor de havenontvangstinstallaties en de scheepvaart een eenduidige werkwijze is bij de zeehavens in Nederland. De nieuwe plannen zijn daarop gebaseerd, ten opzichte van die basis zijn een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de lokale situatie gedaan.

Inzage

De ontwerpbesluiten Havenafvalplan Groningen Seaports 2023 en Havenafvalplan visserij Groningen Seaports 2023 met de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 3 november tot donderdag 15 december 2022 ter inzage ten kantore van Groningen Seaports, Handelskade Oost 1 in Delfzijl.
Ten behoeve van de inzage dient er vooraf een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 0596-640400. De genoemde stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website van Groningen Seaports.

Zienswijzen

Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen over het Havenafvalplan Groningen Seaports naar voren brengen bij Groningen Seaports N.V., Handelskade Oost 1, 9934 AR in Delfzijl ter attentie van de heer R.P.M. van der Woug.