Waddenslib uit Eemshaven leidt tot betere bietenoogst

Waddenslib uit Eemshaven leidt tot betere bietenoogst

Op de proefboerderij ‘Op de Es‘ in het Drentse Zeijen waar op het land gebruik is gemaakt van het waddenslib uit de Eemshaven, is onlangs voor het eerst geoogst. De resultaten zien er veelbelovend uit. Het toedienen van waddenslib heeft tot een betere omzet van suikerbieten geleid. De verwachting is dat er sprake zal zijn van hogere suikergehaltes in de bieten. Daarnaast neemt de verstuiving van zand af. Het waddenslib dat uit de Eemshaven wordt gewonnen, wordt eerst tijdelijk aan land opgeslagen in de Eemshaven om de werkzaamheden van de baggeraar, agrariërs en transporteur op elkaar af te stemmen. Het slib wordt als grondverbeteraar ingezet op kalkarme zandgronden in de Veenkoloniën. Het gaat hier om een proef waaraan 10 boerderijen deelnemen. Slib afkomstig uit het reguliere baggerwerk in de Eemshaven – nodig om de haven op diepte te houden – krijgt hiermee een nieuwe invulling. In plaats van het elders op het Wad terug te storten, dient het als grondverbeteraar. Voor de toepassing in de landbouw wordt schoon slib gebruikt. Vrachtwagens transporteren het slib vanuit de Eemshaven naar de boerderijen, waar het vervolgens via een giertank op het land wordt verspreid.

Slibtransport

Het slib is nu opgebracht op een aantal stukken zandgrond in de Veenkoloniën. Er is een zeer groot gebied van ongeveer 80.000 hectare waar sprake is van een vergelijkbare situatie. De aanvoer van het natte slib uit de Eems-Dollard moet over een grote afstand vervoerd worden. Daar zit dan ook de grote uitdaging voor deze toepassing, de toegevoegde waarde aan zowel de Eems-Dollard als aan de kant van de agrariërs moeten de kosten dekken om het transport te kunnen financieren. Er vindt nu nader onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor een slimme, innovatievere manier van het slibtransport. In de komende periode moet duidelijk worden of deze toepassing voor grotere oppervlakten rendabel kan worden ingezet.

Eems-Dollard 2050

Dit project is een initiatief van Groningen Seaports, de deelnemende agrariërs en de proefboerderij ‘Op de Es‘. Het project maakt onderdeel uit van het programma Eems-Dollard 2050 waarin partijen samenwerken aan natuurverbetering van de Eems-Dollard. Het nuttig toepassen van het slib is daarin een van de belangrijkste strategieën. De ministeries IenW en LNV en het Waddenfonds dragen financieel bij aan deze pilot.

In februari van dit jaar verspreidde de firma Van Oosten in opdracht van Groningen Seaports waddenslib afkomstig uit de Eemshaven over de akkers van proefboerderij ‘Op de Es’