EcoPorts

EcoPorts

Natuurlijk zijn we er in de eerste plaats om de economische situatie in de havens en het industriegebied van Delfzijl en de Eemshaven te ondersteunen en te versterken, maar we zijn ons er van bewust dat we dat doen aan de rand van het mooiste natuurgebied van Nederland. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten en vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. Economie en ecologie gaan hier samen.

Groningen Seaports is de eerste haven die voor de achtste achtereenvolgende keer het EcoPorts-certificaat heeft ontvangen! Groningen Seaports laat hiermee zien dat zij continu milieu- en duurzaamheidsprestaties levert in haar havens (Delfzijl en Eemshaven) en haven gerelateerde bedrijventerreinen.

EcoPorts is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties. Het certificaat vervalt vervolgens ook weer na twee jaar.  Volgens Lloyds Register (de controlerende organisatie namens ESPO) doet Groningen Seaports vooral veel om duurzaamheid en milieumaatregelen in haar gebied te ontwikkelen en te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een industriewaterleiding, een stoomleiding, een waterstofinfrastructuur, een zonnepark, windturbines, maar ook het beheren van de nog braakliggende terreinen als tijdelijke natuur, natuurmonitoring en het doen van onderzoek naar hergebruik van composieten.

Hercertificering 2023-2025

Publieksversie EcoPorts

BART VAN DER KOLK
coördinator duurzaamheid
E-mailadres: b.vanderkolk@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)62 110 1109

LinkedIn

Sustainable Development Goals

Nieuw in het EcoPorts rapport is de koppeling met de Sustainable Development Goals (SDG’s). De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen van de wereld. Groningen Seaports draagt met haar activiteiten én bedrijfsvoering bij aan twaalf van deze zeventien SDG’s.

In 2022 hebben we op diverse manieren bijgedragen aan de Sustainable Development Goals. De beschikbaarheid van LNG met de nieuwe LNG-terminal levert een belangrijke bijdrage aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie). Het nieuwe Chemport Innovation Center draagt bij aan SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur). Het nieuwe Haven Afval Plan beoogt circulair gebruik van grondstoffen is daarmee een bijdrage aan SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie). En de projecten die we vorig jaar in het kader van het sedimentmanagementprogramma hebben gerealiseerd leveren een bijdrage aan SDG 14 (leven in het water).

Andere SDG’s waar we in 2022 aan hebben bijgedragen zijn SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 6 (Schoon water en sanitair), SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen), SDG 13 (Klimaatactie), SDG 15 (Leven op het land) en SDG 17 (Partnerschappen voor de goals).

Ons groene verhaal

Het spreekt voor zich dat er door de bijzondere ligging aan Werelderfgoed Waddenzee veel aandacht is voor de natuur en het milieu in Delfzijl en de Eemshaven. Groningen Seaports draagt de natuur dan ook een warm hart toe en is bij vele projecten betrokken, heeft er aan bijgedragen of ontplooit activiteiten met aandacht voor de natuur. Economie en ecologie gaan in de Groninger zeehavens namelijk uitstekend samen. Niet voor niets heeft Groningen Seaports in 2022 voor de achtste achtereenvolgende keer het prestigieuze Ecoports-certificaat verworven.

Om die groene betrokkenheid aan te tonen, hebben we 50 duurzame projecten geselecteerd, die de afgelopen jaren in en rond de havens zijn gerealiseerd. Van die projecten zijn foto’s uitgekozen en deze zijn dynamisch, bewegend, levend gemaakt. Vervolgens zijn ze achter elkaar geplaatst in één lange ‘loop’ en vertellen ze dit groene verhaal van Groningen Seaports.

Eems-Dollard 2050

De Eems-Dollard is een prachtig en zeldzaam natuurgebied, het enige estuarium van de Waddenzee. Een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Daardoor is het een bijzonder leefgebied voor dieren en planten. De Eems-Dollard ligt naast belangrijke Nederlandse en Duitse industriegebieden. Natuur en industrie kunnen prima samen gaan, als er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval. Als we niets doen, gaat dit prachtige natuurgebied verloren!

Wat is er aan de hand met de natuur?

De natuur in de Eems-Dollard is flink verstoord. Er zit te veel slib in het water waardoor het aantal vissen, vogels en planten achteruitgaat. Het troebele water zorgt er ook voor dat vissen niet goed kunnen rondtrekken. Daarnaast zijn er te weinig geschikte leefgebieden voor vogels, vissen en kleine bodemdieren die passen bij een estuarium.

Wat speelt er nog meer?

De laatste jaren gebeurt er veel rondom de Eems-Dollard en de Waddenzee. De Eemshaven maakt een omslag naar nationale energiehaven en de chemische industrie in Delfzijl verduurzaamt. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en is er minder zoetwater voor de landbouw en industrie beschikbaar. Ook de leefbaarheid staat onder druk, vanwege aardbevingen, bevolkingskrimp en bodemdaling.

Wat doen we eraan?

In het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samen aan versterking van de natuur, economie en leefbaarheid.  Daarbij willen we drie doelen bereiken: minder troebel water, meer leefgebieden voor planten en dieren  en omgaan met klimaatveranderingen.

Meer weten?