Meldingsplicht

Meldingsplicht

Een zeeschip dat in de haven van Delfzijl of de Eemshaven wil afmeren, is verplicht hier ten minste vierentwintig uur voor aankomst melding van te maken bij het Nautisch Service Centrum.

Op 1 januari 2020 vervallen de laatste uitzonderingen op de elektronische meldplicht van zeeschepen voor een bezoek aan Groningen Seaports. Dit is in het bijzonder van belang voor het deel van de visserij waarvoor nog geen nationale meldplicht van toepassing is. Zeeschepen die tot nu toe nog zonder elektronische aanmelding vooraf onze havens konden in- en uitvaren, moeten nu maatregelen treffen om te kunnen voldoen aan de meldplicht. Ze kunnen daarvoor een scheepsagentuur inschakelen, maar ook andere partijen kunnen die rol invullen.

Meldingen dienen te worden ingediend via Portbase PCS. Bedrijven die nu nog geen toegang hebben tot dat systeem voor het indienen van meldingen aan Groningen Seaports, maar wel zelf de meldingen willen verzorgen, moeten zich daarvoor registreren bij Portbase.

Aan het indienen van meldingen aan Groningen Seaports via Portbase PCS zijn geen kosten verbonden voor de melder. De meldingen dienen op elektronische wijze te worden gedaan via het Port Community Systeem Portbase.

Klik hier voor veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe is de meldplicht geregeld?

Elektronische meldingen door zeeschepen worden voorgeschreven in diverse Europese verordeningen en richtlijnen, Nederlandse wetten, besluiten en ministeriële regelingen en in de Havenbeheersverordening en het Havenreglement van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/havenverordening/

Voor welke havens geldt de elektronische meldplicht?

De meldplicht aan de havenmeester van Groningen Seaports op grond van nationale en Europese regels geldt voor alle ligplaatsen in Eemshaven, Delfzijl, Farmsum en Appingedam. De meldplicht op grond van de Havenbeheersverordening is van toepassing binnen het beheersgebied van Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports in Eemshaven, Delfzijl en Farmsum.

Voor welke schepen geldt de meldplicht?

De meldplicht bij Groningen Seaports is van toepassing op alle zeegaande schepen, onafhankelijk van grootte en type. Uitzonderingen die mogelijk in andere havens gelden, zijn niet van toepassing bij Groningen Seaports.

Wat moet worden gemeld?

De inhoud van de melding verschilt per situatie. Er kunnen verschillende onderdelen van de regelgeving van toepassing zijn. In grote lijnen moeten details over alle scheepsbewegingen worden gemeld. Daarbij komen meldingen over bepaalde handelingen, zoals de overslag en doorvoer van gevaarlijke stoffen en de afgifte van afval. Zie de officiële regels op onze website voor de details.

Wanneer moet worden gemeld?

Afhankelijk van de situatie gelden diverse termijnen. In het algemeen moeten meldingen worden ingediend 72 en 24 uur voor de verwachte aankomst, 3 uur voor het verwachte vertrek en 3 uur voor scheepsbewegingen binnen en tussen de havens. Zie de officiële regels op onze website voor de details.

Waarom is een elektronische melding nodig?

De havenmeester van Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de veiligheid en efficiëntie van scheepsbezoeken aan de havens. Voor begeleiding en toezicht op schepen in de haven en hun voorgenomen bewegingen en handelingen gebruikt de havendienst een speciaal informatie-systeem. Bezoeken van zeeschepen kunnen daarin alleen worden geregistreerd via de verplichte elektronische melding van of namens het schip. Zonder die registratie kan de veiligheid in het geding komen en zijn er nadelige operationele consequenties voor andere havengebruikers.

Daarnaast spelen de informatiebehoeften van andere autoriteiten die betrokken zijn bij een scheepsbezoek. Afhankelijk van het schip en de handelingen tijdens het bezoek zal de melding aan de havenmeester worden gedeeld met grensbewaking, douane, ILT, NCA SafeSeaNet en EMSA. Ook dienstverleners in de haven, waaronder loodsen, hebben (beperkt) toegang tot de relevante meldingen voor hun operationele planning van diensten aan het schip.

Wat zijn de consequenties als ik me niet meld?

Zonder tijdige elektronische melding zal een zeeschip niet worden toegelaten tot de havens van Groningen Seaports in Eemshaven, Delfzijl en Farmsum.

Welke rechten heb ik na een elektronische melding?

Voldoen aan de meldplicht is een voorwaarde om de havens te mogen bezoeken. Ontvangst van een bezoekmelding is echter geen garantie dat het bezoek kan doorgaan of dat de gevraagde ligplaats beschikbaar is. Er wordt rekening gehouden met het voorgenomen bezoek, maar definitieve besluiten worden genomen afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse bij aankomst.

Bij het honoreren van een bezoekwens wordt bij beperkte ruimte en capaciteit rekening gehouden met de tijdigheid en kwaliteit van de meldingen van het betreffende schip.

Geldt een melding ook als een bestelling of aanvraag?

Het doen van een melding is in principe eenrichtingsverkeer. Door het indienen van een melding komt geen overeenkomst tot stand. Het is ook geen alternatief voor de aanvraag van een eventuele vergunning.

Geldt een melding ook als een aangifte?

Voor het bepalen van de hoogte van het verschuldigde havengeld, ligplaatsgeld en heffingen en administratiekosten voor de inzameling van scheepsafval, dient een aangifte te worden gedaan na afsluiting van het bezoek. Zie hiervoor de algemene voorwaarden van Groningen Seaports NV

https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/havenverordening/

De meldplicht en aangifteplicht staan formeel los van elkaar, maar Groningen Seaports gebruikt gegevens uit de melding vooraf als basis voor de aangifte achteraf, aangevuld met eigen waarnemingen, om de administratieve last voor het schip te beperken. De aangifte zelf is dan nog slechts een kleine aanvulling. Zonder tijdige aangifte zullen de verplichtingen volgens de algemene voorwaarden worden geschat en eventueel verhoogd met een boete.

Waarom vervallen de uitzonderingen op de elektronische meldplicht?

Strikt genomen was er sinds 2014 geen sprake van uitzonderingen, maar van een gedoogsituatie in de overgangsfase na introductie van de elektronische meldplicht. Dit had  betrekking op een afnemend aantal schepen, op het laatst vrijwel uitsluitend vissersschepen. Daarbij verzorgde Groningen Seaports namens de kapiteins van die schepen tijdelijk nog de meldingen in een oud informatiesysteem. De dienst van een externe partij waarin dit systeem ter beschikking staat voor Groningen Seaports, eindigt op 31 december 2019.

Wie betaalt de elektronische melding?

Groningen Seaports betaalt voor de meldingen aan de havenmeester die worden ingediend via de website van Portbase PCS. De exploitant van een zeeschip betaalt zelf voor de inspanning van degene die de meldingen indient. Scheepsagentschappen die deze dienst verzorgen, rekenen hiervoor hun eigen commerciële tarieven. Meldingen via Portbase PCS aan andere partijen komen voor rekening van de melder of de andere ontvanger van die meldingen.

Wie kan de elektronische meldingen verzorgen?

Voor de meeste bezoeken van zeeschepen worden de elektronische meldingen ingediend door specialisten in dienst van scheepsagenturen. Zij zijn vertrouwd met de regelgeving en de gebruikte systemen en volgen wijzigingen daarin. Zie de Nautical Directory voor een lijst van scheepsagenturen. Elk bedrijf in de EU waarvan de medewerkers zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheersen, kan echter deze rol invullen. Voor eenvoudige scheepsbezoeken, zoals die van de meeste vissers, is de barrière relatief laag (zie de Nederlandstalige website voor details).

Hoe dien ik een melding in?

Meldingen worden ingediend via de website van Portbase PCS. U heeft hiervoor internet toegang nodig met voldoende capaciteit.

Hoe word ik zelf melder?

Om elektronische meldingen te doen aan Groningen Seaports, moet u bij de havenmeester en bij Portbase geregistreerd zijn als scheepsagentuur (Het gaat om het invullen van de rol. Uw bedrijf hoeft geen scheepsagentuur te zijn of heten). U kunt hiervoor contact opnemen met Groningen Seaports voor een agentcode, Operationele scheepvaartzaken). Daarna kunt u zich bij Portbase aanmelden als nieuwe agentuur of als nieuwe melder aan Groningen Seaports, als u in Portbase al agent bent geregistreerd voor diensten in andere havens. Deze eenmalige administratieve processen kosten enkele werkdagen

Wie kan de elektronische aangiften verzorgen?

Uitsluitend de partij die de meldingen heeft verzorgd voor een scheepsbezoek, kan aangifte doen voor dat bezoek. De meeste aangiften worden dan ook verzorgd door specialisten bij scheepsagenturen. Bij registratie als agentuur bij Groningen Seaports (zie boven) krijgt u toegang tot het systeem om aangifte te doen.

Hoe doe ik aangifte?

Aangiften worden ingediend via de website van NHIS, het havenmanagementsysteem van Groningen Seaports. U heeft hiervoor internet toegang nodig met voldoende capaciteit.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Voor meer informatie over de meldplicht en meldprocedure kunt u terecht bij Operations,  Operationele scheepvaartzaken