In een werelderfgoed gebied is er veel aandacht voor de natuur in de havens

Natuur in de havens

Het spreekt voor zich dat met de bijzondere ligging aan een werelderfgoed gebied er veel aandacht is voor de natuur in de havens. In de Eemshaven is een 2 hectare groot compensatiegebied ingericht voor de groenknolorchis en de waterspitsmuis, beide beschermde soorten.

Jaarlijks wordt het succes van de ecostrook gemeten. Uit de monitoring van 2011 blijkt dat er 292 individuele groenknolorchissen zijn waargenomen. Een groot succes, want dit aantal is evenveel als een optelling van alle in voorgaande jaren aangetroffen groenknolorchissen in de Eemshaven.

Tijdelijke natuur

Door tijdelijke natuur wordt er een win-win situatie gecreëerd voor de natuur en voor de flexibiliteit bij vestiging van bedrijven.

Dankzij de ontheffing tijdelijke natuur kan de natuur zijn gang gaan en zullen er in de toekomst geen compensatiemaatregelen worden voorgeschreven bij het verwijderen van de natuur. Met name orchideeën en vogels vanuit de Waddenzee zullen profiteren van tijdelijke natuur. In de Green Deal tijdelijke natuur is afgesproken dat het Rijk zich inzet voor het realiseren van de juridische borging van tijdelijke natuur in de Natuurbeschermingswet.