Ship Sanitation Certificate

Ship Sanitation Certificate

Per 15 juni 2008 moet u bij de GGD een aanvraag indienen voor een Ship sanitation certificate. Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat en is reeds sinds 15 juni 2007 verplicht om aan boord te hebben.

Een inspectie voor een Ship sanitation certificate wordt uitgevoerd op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO). In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Het ship sanitation certificate is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Er zijn drie verschillende soorten certificaten

  1. Een Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) houdt in dat het schip is gecontroleerd en in orde bevonden en voor de duur van zes maanden vrijgesteld is van controles. Hierbij kunnen wel verbeterpunten gegeven worden.
  2. Een Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) houdt in dat een schip is gecontroleerd en er gebreken zijn geconstateerd die op het certificaat zijn genoemd. Het schip moet de gebreken laten repareren of anderzijds oplossen en moet binnen de gestelde termijn de controlepunten opnieuw laten controleren.
  3. Een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC), wordt door de GGD afgegeven als de inspectie op dat moment niet uitgevoerd kan worden: het oude, nog geldige, certificaat wordt dan met één maand verlengd.

Ga naar de website van GGD.NL

Infectieziekten

Wij willen u in verband met het wereldwijd heersende coronavirus (COVID-19) onderstaande onder aandacht brengen.

Melden infectieziekten

Wanneer een schip een internationale reis maakt en een haven wil aandoen, is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is. Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan dient hij dit zo snel mogelijk te melden bij het Nautisch Service Centrum (tel. +31 596 640477) en bij de aan boord komende loods. Dit is conform Artikel 50 van de Wet Publieke Gezondheid.

De gezagvoerder van een schip dat een internationale reis maakt, die een haven wil aandoen en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn schip één of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de verkeersleiding van de haven en de aan boord komende loods hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte worden gesteld.

Het Nautisch Service Centrum coördineert bij een melding de vervolgstappen (telefoonnummer +31 (0)596 640477).

Documenten voor agentschappen

Ga voor actuele informatie naar de website van GGD.NL