Nieuwe overeenkomst voor samenwerking in Eemsdelta ondertekend

Nieuwe overeenkomst voor samenwerking in Eemsdelta ondertekend

Op 14 maart ondertekenden vijftien partners in het netwerk Ecologie en Economie in Balans in Eemsdelta, waaronder Groningen Seaports, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden maken hierin afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard. De impact van deze ontwikkelingen op de leefbaarheid is ook belangrijk. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst vervangt onze eerdere overeenkomst uit 2014.

De Eems-Dollard is Natura2000-gebied en onderdeel van Werelderfgoed Waddenzee. Zoet en zout water komen hier samen en dat trekt bijzondere dieren en planten aan. Aan de andere kant is het een belangrijk industriegebied met zeehavens, energieknooppunt en chemiecluster. Hoe houden we dit gebied natuurlijk, bereikbaar en veilig? Dat is de gezamenlijke uitdaging waarvoor we binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans staan. Dat doen we door elkaar vroegtijdig op te zoeken en met elkaar in gesprek te blijven over onze verschillende opgaves en belangen.

Versterking van ecologie
Met de uitvoering van het programma Eems-Dollard 2050 geven we invulling aan het ecologisch herstel van het estuarium. Samenwerking met Duitsland is hierbij cruciaal. In de nieuwe overeenkomst staan ook afspraken over de ‘ecologische plus’ bij economische ontwikkelingen. Groningen Seaports en Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG) bespreken met nieuwe bedrijven hoe ze kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van de Eemsdelta. Bijvoorbeeld door het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het vergroenen van grondstoffen en energie. Nieuw is dat de initiatiefnemer van grootschalige economische gebiedsontwikkelingen, zoals de aanleg van industrieterrein Oostpolder, vroegtijdig met NMG in gesprek gaat over het leveren van extra inspanningen op natuur- en milieugebied. Dit kan een bijdrage aan een ED2050-project zijn of bijvoorbeeld een extra schoorsteenfilter, insectenhotel of de aanleg van bloemrijke graslanden.

Duurzame economie
Met allerlei initiatieven willen we de ontwikkeling van de Eemsdelta naar een duurzame economie stimuleren. De focus van de havens ligt daarbij op duurzame energie, hergebruik van grondstoffen en biobased chemie. Als producent van voedsel en natuur heeft de landbouw ook een rol in de circulaire economie als producent van grondstoffen. We sluiten voortaan aan bij de Industrietafel Noord-Nederland, die werkt vanuit de Klimaatwet. Voor het realiseren van onze klimaatdoelstellingen zijn de ontwikkeling van haventerreinen en de goede bereikbaarheid van de Eemshaven en haven van Delfzijl essentieel.

Partners in netwerk E&E
De E&E-partijen zijn: gemeenten Eemdelta, Het Hogeland en Oldambt, Groningen Seaports, Het Groninger Landschap namens Coalitie Wadden Natuurlijk, LTO Noord, Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.