Energietransitie en marktkansen vragen om uitbreiding Eemshaven

Energietransitie en marktkansen vragen om uitbreiding Eemshaven

Groningen Seaports ondersteunt van harte de plannen van de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland om de Eemshaven uit te breiden en te starten met de gebiedsontwikkeling Oostpolder, een gebied van circa 600 hectare. Binnen de Oostpolder is ruimte voor een bedrijventerrein, dat zorgvuldig wordt ingepast door zogeheten groene bufferzones. Dit terrein moet vooral de vestiging van bedrijven, die minstens 50 hectare aan ruimte nodig hebben, mogelijk maken.

Positieve economische effecten

De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor economische versterking in Noordoost-Groningen te benutten. “Door uitbreiding ontstaat weer ruimte voor de marktvraag, want op dit moment hebben we te maken met schaarste aan grond in de Eemshaven. We kunnen in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl, nauwelijks aaneengesloten kavels aanbieden. Deze uitbreiding in de Oostpolder maakt de komst van bedrijven, die veel ruimte nodig hebben, mogelijk. En daarmee wordt vanzelfsprekend werkgelegenheid gecreëerd”, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

Volgens König is er een toenemende vraag naar grote kavels van bedrijven die zich hier willen vestigen. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over bedrijven in de waterstofeconomie, denk aan elektrolysers, maar ook batterijfabrieken, datacenters, bedrijven in de automobielindustrie en nieuwe vormen van hightechbedrijven. De komst van deze bedrijven brengt ons een gevarieerde werkgelegenheid en vernieuwingsmogelijkheden, waarvan we in de regio zeker positieve economische effecten gaan merken.”

Hét duurzame stopcontact van Nederland

Daarnaast biedt de Eemshaven met de Oostpolder kansen om hét duurzame stopcontact van Nederland te worden. “We zijn al het stopcontact van Nederland, maar willen uiteraard de productie van schone energie voortzetten. Naast het creëren van werkgelegenheid, draagt de ontwikkeling bij aan de vergroening van de chemische industrie en dus aan de energietransitie. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie, waarin de Eemshaven een belangrijke rol speelt”, aldus König.

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op het bestaande bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde). König: “Het betekent overigens niet dat alles wordt volgebouwd. Er is ook ruimte nodig voor ontsluitingswegen, kabels en leidingen, groenbuffers, open water en windturbines. Daarbij is het van belang dat er oog is voor de leefbaarheid en welzijn van inwoners van naastgelegen kernen, want een bedrijventerrein heeft invloed op de directe woonomgeving.”

Masterplan Oostpolder

De verschillende gesprekstafels die worden georganiseerd door de provincie en gemeente Het Hogeland, moeten leiden tot een slimme combinatie van economische ontwikkeling en leefbaarheid, natuur, recreatie en duurzaamheid. Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland beginnen in mei met een zogeheten masterplan voor de Oostpolder. Daarin worden verschillende zaken uitgewerkt, zoals uitgangspunten, plattegrond van het bedrijventerrein, inrichting van bufferzones rond de woonkernen en de financiële doorrekening. Als het masterplan klaar is, is dat de basis voor aanvullend milieuonderzoek en planologische procedures. Op de website www.hetdigitalediggelschip.nl is meer informatie te vinden.

De Oostpolder in de Eemshaven (impressie: Groningen Seaports/Koos Boertjens)