Nieuw eiland in de Eems-Dollard

Nieuw eiland in de Eems-Dollard

Met het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, natuurorganisaties en bedrijven aan projecten om de natuur en de waterkwaliteit te verbeteren. Eén wel zeer bijzonder project is de aanleg van een heus broedeiland bij de Eemshaven. Het eiland wordt momenteel aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen, met steun van Groningen Seaports en bedrijven in het gebied.

Met de aanleg van het eiland wordt een nieuw broedgebied gecreëerd voor typische Wadvogels als visdiefjes en sterns. Naast het realiseren van nieuw broedgebied wordt ook geprobeerd te voorkomen dat deze vogels, bij gebrek aan geschikt broedgebied, op bedrijventerreinen en op daken van bedrijven in de Eemshaven broeden.

Zichtbaar
Het eiland is inmiddels zichtbaar vanaf de dijk. In de afgelopen maanden is het broedeiland opgespoten met zand dat vrij is gekomen bij de verruiming van de vaargeul. De komende weken wordt op de oevers van het eiland nog een rand van stortsteen aangebracht tegen erosie en het wegspoelen van zand. Inmiddels zijn ook de eerste vogels en zelfs een zeehond op het eiland gesignaleerd. Na de zomer zal het eiland worden opgeleverd en geschikt zijn voor de visdiefjes, sterns en steltlopers als broed- en hoogwatervluchtplaats.

Zoet en Zout
De huidige kustlijn van de Eems-Dollard is een abrupte grens tussen land en zee. Zoet en zout zijn van elkaar gescheiden en op de Dollardkwelders na zijn land en water gescheiden, waardoor er voor vissen en vogels onvoldoende geschikte broed-, foerageer- en opgroeigebieden zijn. Ook is de slibconcentratie in het gebied te hoog. Het aan te leggen broedeiland biedt daarom nieuwe mogelijkheden voor typische Wadvogels.

Het nieuwe eiland in de Eems-Dollard krijgt steeds meer vorm