Oproep: tijd dringt voor groene waterstof

Oproep: tijd dringt voor groene waterstof

Het Klimaatakkoord biedt de basis voor de Nederlandse waterstofeconomie. Er is geen tijd te verliezen om tot daadkrachtige uitvoering te komen, want de opwarming van de aarde gaat ongehinderd door. Intussen heeft Europa recent voor Nederland gekozen als groene waterstofregio. Kortom: hoog tijd voor Nederlandse actie. Met deze handreiking brengen wij als Waterstof Coalitie in kaart wat er nodig is en doen we een concreet voorstel.

Van 1 MW naar 500 MW in 5 jaar

Op dit moment staat er 1 Megawatt schaal aan waterstof elektrolyse in Nederland. In 2025 moet er minstens 500 Megawatt opgesteld vermogen elektrolyse staan om de ambitie voor waterstof in het Klimaatakkoord te halen. Om de komende vijf jaar groene waterstof op te schalen moet de technologie meteen worden gestimuleerd. Dit betekent onder andere dat overheid en bedrijfsleven nu al actie moeten ondernemen. Deze eerste stap in de opschaling van groene waterstof biedt tevens voldoende perspectief voor de markt met zicht op 3-4 Gigawatt opgesteld vermogen in 2030. Daarmee blijven de klimaatdoelen binnen bereik.

Groene waterstof is de sleutel

In Nederland zetten we in op grootschalige opwekking van duurzame energie uit wind en zon en faseren we op termijn fossiele bronnen uit. Decarbonisatie zal in alle sectoren moeten plaatsvinden. De combinatie van duurzaam opgewekte elektriciteit en schone moleculen, zoals waterstof speelt daarbij een cruciale rol. Deze combinatie zorgt op termijn niet alleen voor de meest kostenefficiënte transitie, maar biedt ook mogelijkheden voor grootschalige seizoensopslag. Hiermee wordt de leveringszekerheid van onze energievoorziening gewaarborgd.

Stimulering broodnodig

Het bedrijfsleven staat klaar om de komende twee jaar voor bijna 300 Megawatt aan investeringsbesluiten voor groene waterstofelektrolyse te nemen in meerdere regio’s. Flankerend beleid is hierbij hard nodig. De huidige subsidieregelingen en middelen passen niet bij de opschalingsbehoefte voor waterstof. Vertraging in de ontwikkeling van waterstof als vervangende energiedrager leidt tot hogere maatschappelijke kosten en risico’s voor de Nederlandse energievoorziening in 2030.

Nu investeren = kansen pakken

We moeten waterstof nu ontwikkelen en als product in de markt gaan zetten, zodat Nederland koploper wordt in deze technologie. Een groene en duurzame technologie waar internationaal ook hoge ogen mee gegooid kan worden. Als Nederland deze kar gaat trekken en wij met waterstof daadwerkelijk dezelfde weg bewandelen als die van wind op zee, dan zal dit ook een impuls geven aan onze economie. Banen in Nederland kunnen worden gecreëerd, omscholing en opleidingen dienen aan te sluiten bij deze schone vorm van energie en uiteindelijk dienen we een situatie te creëren waarin tenders komen, vrij van subsidie, zodat de markt uiteindelijk zijn werk kan doen.

Wij roepen de regering daarom opnieuw op om prioriteit te geven aan waterstof als essentiële bouwsteen voor de energietransitie en de volgende twee zaken te organiseren:

  • Dit kabinet begroot tot 2025 ruim voldoende middelen voor exploitatiesubsidies zodat de overheid samen met het bedrijfsleven 500 Megawatt elektrolysers financiert
  • Dit kabinet stelt uiterlijk mid-2020 een routekaart vast voor groene waterstof voor de opschaling van elektrolyse naar 3-4 Gigawatt in 2030

Met deze twee punten kunnen we werken naar een oplossing van aanzienlijke CO2-reductie door toename van groene stroomproductie, vergroening van de industrie en andere sectoren. Ook vanuit de regio’s kunnen impulsen worden gegeven. Nu is het moment om samen de handen ineen te slaan en de daad bij het woord te voegen. Het is tijd voor actie. Willen we de klimaatneutrale samenleving in 2050 bereiken, dan moeten er nu toekomstbestendige investeringen gedaan worden.

Wij staan klaar voor de groene waterstofeconomie.

In bovenstaand overzicht ‘Samenwerken aan waterstof: nu stappen voor 2025 en 2030’ zijn de stappen in de tijd uiteengezet die ondernomen moeten worden om te komen tot 500 Megawatt in 2025 en 3-4 Gigawatt in 2030.

https://www.groningen-seaports.com/wp-content/uploads/November19-Groene-waterstofcoalitie-DEF-1.pdf