Overheden tekenen voor gezamenlijke aanpak in ruimtelijke visie

Overheden tekenen voor gezamenlijke aanpak in ruimtelijke visie

Impressie van het project Marconi in Delfzijl

Impressie van het project Marconi in Delfzijl

Om Delfzijl en omstreken leefbaar en vitaal te houden hebben verschillende belanghebbende overheden binnen het project Marconi afgesproken dat zij gezamenlijk en eenduidig gaan optreden in de kustzone van Delfzijl. Meino Smit (bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s), Johannes Lindenberg (bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest), Mark Bouwmans (gedeputeerde provincie Groningen), Ype Heijsman (directeur Water en Scheepvaart Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Edward Stulp (wethouder gemeente Delfzijl) en Harm Post (directeur Groningen Seaports) ondertekenden op dinsdag 11 december 2012 de intentieverklaring namens hun organisatie.

Bij de ondertekening overhandigde prof. dr ir Huib de Vriend, directeur van de stichting Ecoshape, de resultaten van de ontwerpstudie die zijn stichting ontwikkelde voor een nieuw strand, kwelderpark en kweldernatuur. Ecoshape hanteert het principe van bouwen met natuur.

Verandering bevolkingssamenstelling
De bevolkingsomvang van Noordoost Groningen neemt in de komende decennia flink af en daarnaast verandert de bevolkingssamenstelling. In de plaats Delfzijl leidt die ontwikkeling tot leegstand van woningen in de buitenwijken en leegstand van winkelpanden in het centrum. De gemeente wil de negatieve gevolgen van veranderende bevolkingssamenstelling aanpakken door de kwaliteit van wonen, werken en recreëren te verhogen en de voorzieningen in het centrum concentreren. Daarvoor is het Integraal Investeringsprogramma (IIP) opgesteld. Versterken van het maritieme karakter van Delfzijl is onderdeel van het investeringsprogramma.

Werelderfgoed
Delfzijl is een havenstadje aan het werelderfgoed van de Waddenzee. De zeewering vormt een barrière tussen het stadscentrum en de zee, doordat deze is uitgevoerd als een stalen damwand. Gemalen en sluizen zijn een barrière voor de watersport; de dijken vormen een onnatuurlijke scheiding met het wad. Dit is een gemiste kans voor bewoners maar ook voor bezoekers.

Elkaar in de weg staan
Versterken van het maritieme karakter en daarnaast een veilige waterkering hebben kunnen elkaar in de weg staan. De combinatie van de stijging van de zeespiegel en daarnaast bodemdaling stelt steeds hogere eisen aan de waterkering, gemalen en sluizen. Delfzijl loopt daarmee het risico dat de scheiding tussen zee en stad steeds groter wordt.

Noodzaak tot eenduidig optreden
Alleen als waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Delfzijl, hun middelen eenduidig aanwenden kan de waterkering verbindend werken in plaats van scheidend. Van belang is het principe van bouwen met natuur toe te passen in Delfzijl.

Impressie van het project Marconi in Delfzijl

Impressie van het project Marconi in Delfzijl